Genealogie

Bevolkingsregister 1925

Foto: Archief NA - Amstelveenweb.com 

Genealogie

 

Genealogie of stamboomonderzoek is een onderdeel van het vak geschiedenis dat zich bezighoudt met voorouder onderzoek en de wijze waarop een familie afstamt. Stamboomonderzoek wordt via archiefonderzoek bedreven en is in wezen een koppeling van namen door de eeuwen heen. Het is duidelijk geen beschrijving van de famileigeschiedenis waarbij veel meer naar bijvoorbeeld de omstandigheden waarin een familie leefde wordt gekeken.  Een oude naam van voor de Tweede Wereldoorlog is het uit het Duits afkomstige woord ‘sibbekunde’.  Vanwege de betrokkenheid van de NSB in de jaren 40 van de vorige eeuw is dit woord uit de gratie geraakt.

 

Het onderzoek naar de familie kan op verschillende manier vorm gegeven worden.

In grote lijnen kennen we 4 hoofdvormen.

 

Genealogie:       

   Hierbij geven we alle mannelijke nakomelingen weer in de mannelijke lijn.

Kwartierstaat:   

   Een overzicht van alle mannelijke en vrouwelijke voorouders van heden naar verleden.

Stamreeks:

   Alle voorouders van heden naar verleden op een rij. In de mannelijke – of de vrouwelijke lijn.

Parenteel:

    Alle nakomelingen van de oudst bekende voorvader in mannelijke en vrouwelijke lijn. Op deze site wordt gewerkt met

    parentelen van de verschillende familie's. 

 

Waar haal je de gegevens vandaan.

Allereerst bij jezelf en de rest van je familie. Kijk vooral rond of er in de familie of door naamgenoten al onderzoek is verricht naar jouw familienaam. Niet zelden zijn die al in genealogische boeken uitgegeven.

Overlijdenskaarten en bidprentjes. Menigeen in de familie heeft de gewoonte om deze te bewaren. Een prachtige bron van informatie.

Ga ook op zoek naar oude foto’s, oude films of video’s en belangrijke papieren als oude paspoorten en rijbewijzen.

Uit de registers van jouw parochie en van de doop-, trouw, en begraafregisters. Beter bekend als het DTB. In deze registers werd de kerkelijke administratie van de leden bijgehouden tot aan de invoering van de burgerlijke stand. 

Uit de Burgerlijke Stand en met name uit de geboorte-, huwelijk- en begraafregisters.

Het Bevolkingsregister. In landen waar een register aanwezig is houdt de Overheid de gegevens bij van iedere bewoner. Een schat aan informatiemateriaal.

Ongeveer vanaf de 17e eeuw zijn er in Nederland burgerlijke en kerkelijke Volkstellingen gehouden. De moeite waard om die door te spitten.

Tussen 1938 en 1994 waren in Nederland de Persoonskaarten een onderdeel van de bevolkingsregistratie. Ze bieden veel gegevens die de moeite waard zijn.  Een persoonskaart bevat gegevens van één persoon; als dat een gezinshoofd is, staan ook de inwonende kinderen op de kaart. De kaart werd bewaard en bijgehouden door de gemeente waar de desbetreffende persoon woonachtig was. Na overlijden ging de kaart eerst naar het CBS en daarna naar het Centraal Bureau voor Genealogie.

Notariële archieven behoren tot de belangrijkste en meest informatierijke archieven die het BHIC beheert. Een schat aan onmisbare informatie voor bijvoorbeeld historici, genealogen, heemkundigen en huizenonderzoekers. Denk aan testamenten, overdrachten van onroerend goed en hypotheken, huwelijksvoorwaarden en toestemmingen, boedelbeschrijvingen, schuldbekentenissen en nog veel meer. In een notarisakte vind je de namen van partijen (personen) en plaatsen, en omschrijvingen van handelingen en goederen (van grond en gras tot kasteelmeubilair). Meer info via BHCI.

Schepenbankarchieven. Het begrip schepenbank is ongeveer vergelijkbaar met het huidige begrip “gemeente”. Dit begrip slaat zowel op de overheidsinstelling als op het grondgebied. Een schepenbank hield zich bezig met het bestuur van het grondgebied. Daarnaast moesten de functionarissen zich in de meeste gevallen ook bezig houden met de rechtspraak in de schepenbank. Een rijke bron van gegevens. Leenregisters of leenboeken zijn registers waarin de beleningen door de leenheer aan zijn leenmannen werden genoteerd. Ze komen al voor sinds de middeleeuwen.

Memories van successie is een overzicht van de baten en lasten van een nalatenschap. Deze werd opgemaakt omdat over een erfenis belasting moest worden betaald. De memories bevatten de volgende gegevens: de naam van de overledene, zijn/haar overlijdensdatum, plaats van overlijden, overzicht van het bezit aan onroerend goed (met kadastrale gegevens), na(a)m(en) van de erfgena(a)m(en), woonplaats van de erfgena(a)m(en), datum van testament, naam van de notaris bij wie het testament is opgemaakt. 

Erfenispapieren waarin wordt beschreven hoe de erfenis verdeeld moest worden.

Genealogisch Woordenboek

 

De verzameling van genealogische trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen is opgesteld door wijlen André Dumont.

 

Tik jouw zoekwoord in de zoekbalk rechts >>>.

 

Genealogische verenigingen en websites in Nederland

 

Centraal bureau voor Genealogie in Den Haag. Klik hier voor de 7 pijlers van de genealogie

 

♦ Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW) is een Nederlandse vereniging

   voor de wetenschappelijke beoefening van genealogie en heraldiek.  

 

♦ Het BHIC is het centrum voor (lokale) geschiedenis en genealogie van Noord-Brabant.

 

Delpher is een website ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek met gedigitaliseerde historische

   Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen.

   De website werd op 20 november 2013 gelanceerd.


♦ De computer- en genealogievereniging "HCC!genealogie" geeft het tijdschrift Gens Humana en een leden-cd met

   genealogische gegevens van en door de leden uit.

  

Genealogie on line: De plek om te zoeken naar voorouders. Tevens de mogelijkheid om een stamboom OnLine te

   plaatsen.   

 

♦ Open Archieven: Onderzoek op Open Archieven  de genealogische gegevens van Belgische en Nederlandse archieven

 

Genealogie Werkbalk: Hulp bij het onderzoeken in genealogische bronnen

 

Genealogie Startpagina: Overzicht van alle onderzoeksmogelijkheden

 

 

Software voor het verwerken van stamboomgegevens

 

Gedcom

Gedcom is het woord dat is samengesteld uit de letters van GEnealogische Data COMmunicatie en wordt gebruikt voor een speciaal tekstformaat dat is ontwikkeld door de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dit formaat is bedoeld als standaard voor communicatie tussen de Kerk en personen die genealogische data aanleveren. Het GEDCOM-formaat heeft zich nu ontwikkeld tot de standaard voor gegevensuitwisseling tussen de meeste genealogische programma's en systemen. 

 

Aldfaer

Een uitgebreid Nederlandstalig computerprogramma voor het vastleggen van stamboomgegevens.

Meer info via Aldfaer

 

Haza-Data 

Haza-21 is een relationeel informatiesysteem voor genealogen en historici. Het programma is gebouwd op een relationele database en bestaat uit drie modulen, die gecombineerd en volledig geïntegreerd gebruikt kunnen worden: Genealogie, Registratie en Goederen. Meer info via Haza-Data.


MyHeritage

Een online platform voor genealogie met software en -diensten. Gebruikers van het platform MyHeritage kunnen stambomen maken, foto's uploaden en bekijken en talloze historische gegevens bekijken.  

 

GensDataPro

Een computerprogramma voor het verwerken, opslaan en uitvoeren van genealogische data. Het  biedt meerdere mogelijkheden, onder meer het importeren van data uit WieWasWie  en het exporteren in tekstuele en grafische mogelijkheden en naar Genealogie Online.

 

PRO-GEN is één van de meest gebruikte softwarepakketten in Nederland en België voor verwerking van genealogische data.  Door de flexibele opmaak is Pro-Gen eenvoudig om te bouwen tot een database voor het opslaan van adresgegevens, bibliotheekgegevens, 

 


Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved