Actes Antonij

Bijzondere notariele acte's van Antonie Kwak

Handtekeningen van Antonij en Henderina

Verkoopacte huis 28 december 1830

Antonie Kwak overleed op 68 jarige leeftijd op 27 november 1832. Opvallend is dat een paar jaar voor zijn overlijjden hij een tweetal acte's liet opmaken bij de notaris in het kanton Terborg. De eerste acte is een wilsbeschikking (linker foto) ten gunste van zijn echtgenote Hederina Kuiperij. Zij heeft door deze acte recht op zijn gehele nalatenschap. De tweede acte is de verkoopacte van zijn huis in het dorp Sillevolde nummero honderd dertien (913). Hieronder de vertalingen van beide notariele acte's. 

Wilsbeschikking 17  augustus 1830

Blauwe teksten zijn de vertalingen van het voorgaande woord of zin.

Wilsbeschikking


In de kantlijn links boven:
Gezien voor vijfendertig opcenten
den 17 Augustus 1830


Voor Gerhardus Antonius Swiebertus Dericks Openbaar Notaris
in het Kanton Terborg, residentie Varsseveld Kwartier Zutphen
Provincie Gelderland integenwoordigheid der Vier hierna ge
noemde en Mede Ondergeteekende Getuigen

Compareerde (verscheen)

Antonie Kwak Wever woonachtig te Sillevold in het Kan
ton Terborg
Een heeft denzelven aan mij notaris in tegenwoordigheid der
getuigen opgegeven en voorgezegd zijn bevel van uiterste wil
hetgeen door mij notaris dadelijk in bijwezen der getuigen
eigenhandig is opgeschreven, zoo als mij zulks door den
Comparant is voorgezegd en hierna volgt:

“Ik legateer een Hendrina Kuiperij mijne Huisvrouw
“welke ik van het stellen van cautie (borg) ontslaa, aldat geene
“waarover de wet mij toestaat te haren voordeele te beschik-
“ken, Zowel in eigendom, als in vruchtgebruik.

Deze beschikking aldus door den comparant in de tegen
woordigheid van de getuigen aan de Notaris opgegeven
en voorgezegd, en door denzelven Notaris dadelijk eigenhan-
dig in de tegenwoordigheid der getuigen opgeschreven en
daarna door hem Notaris in der getuigen bijzijn aan
den comparant voorgelezen, heeft denzelven verklaard
dat zulks zijnen wil behelsde.

Waarvan Acte

Gedaan en gepasseerd te Sillevold ten Huize van de com-
parant op den zeventiende van de maand Augustus
achttiehonderd en dertig in tegenwoordigheid van
Arend Westerveld deurwaarder, Lambertus Heyster Blaauwver
ver, Jan Wolters schoenmaker en Jan Heyster Blauwver-
ver eerstgenoemde woonachtig te Terborg en de drie laatsten te Sille-
vold getuigen hiertoe opzettelijk verzogt. Die deze na voor-
lezing met den Comparant en den Notaris in wiens bezit
en bewaring de tegenwoordige Minute gebleven is hebben
Getekend

Handtekeningen van:


A. Kwak, A. Westerveld, L. Heijster, J. Wolters, J. Heijster en Dericks Notaris geexpedieert(en


Noot:

Het is niet helemaal duidelijk waarom deze wilsbeschikking is opgesteld. Normaal gesproken zou Henderina vanwege haar huwelijk automatisch de nalatenschap ontvangen. Wellicht waren er problemen met de kinderen? Het stellen van cautie betekent dat Henderina na tekening van de acte door Antonij geen borg hoeft te betalen. 

405FB6FBNotariele acte  No 85


Voor Gerhardus Antonius Swiebertus Dericks, openbaar
Notaris in het Kanton Terborg te Residentie Varseveld Kwartier
Zutphen Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van
nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen

Compareerden (verschenen)

Antonie Kwak Wever en Hendrina Kuiperij Zijne
Huisvrouw welke hij tot het passeeren dezer (van deze akte) autoriseer-
de, wonende de Comparanten te Sillevold in het Kanton Terborg.

dewelke bij deze thegenwoordigde Acte verklaardent te hebben
verkocht afgestaan en overgedragen onder vrijwaring als naar
de wet aan Jan Hendrik Aalbers ook wever en woonach-
tig te Sillevold alhier tegenwoordig en in aankoop accep-
teerende

verkoopers eigendommelijke huis, hof en wheere staande
en gelegen in het dorp Sillevolde onder nummero honderd
dertien belendende enerzijts het huis en erve van Gerrit
Thijsen en anderer zijds den uitweg naar de Hervormde
Pastorij.

Deze Koop en Verkoop is geschied onder de navolgende con-
ditien en bedingen waartoe den aankoper zich verbind.

1e Om het bij dezen verkochte huis, hof en wheere dadelijk
te aanvaarden, voor zijne rekening en risico te neemen en de
lasten daarin liggende mede van dato dezes te Voldoen.

2e Om aan de verkoopers gedurende hun leven onentgeltelijk
in gebruik te laten de kamer zich in het verkochte huis
bevindende met de zolder daarboven de helft van het dreefje
hofland naast de zijde der Pastorij en aan hun uit te
keeren te helft der boomvrugten in den bij dezen ver-
kochten hof wassende welk een en ander word geeva-
lueerd op ene jaarlijksche huurwaarde van tien guldens.

3e Om te betalen en te voldoen alle de kosten en regten waartoe
deze tegenwoordige acte aanleiding geven zal.
En behalven de bovenstaande lasten en bezwaren is
deze koop nog bovendien gedaan voor den prijs ende som
van twee honderd en vijftig guldens welke koopsom
den aankooper beloofd en aanneemd te betalen in ter-
mijnen

 

Kantlijn links boven:
gezien voor vijfendertigopcenten
den 28 st December 1830

Blad 2 (rechts):


In de kantlijn links midden:
Doorgehaald Augustus bijgevoegd December
Goedgekeurd (met 5 parafen).

 

mijnen van vijftig guldens, met bijbetaling levens
van rente op de voet van vier procento te
weten van den verschuldigden termijn en restant
blijvende koopsom en zulks tot aan de geheele afbetaling
toe, zullende de betaling van den eersten termijn moeten
geschieden op den cchtsten Junij  achtien honderd een
en dertig en zoo vervolgens van jaar tot jaar.
Tot zekerheid van de betaling op de wijze hierboven be-
dongen blijft het bij dezen verkochte huis hof en wheere
speciaal aansprakelijk verbonden en gehypothekeerd.

Op deze wijze zijn partijen overeengekomen dewelke
om deze tegenwoordigheid ter executie te kunnen leggen do-
micilie hebben gekozen ter hunner woonsteden in het
dorp Sillevold

Waarvan Acte

Gedaan en gepasseerd te Sillefold ten huize van de com-
paranten Op den acht en twintigsten van de Augustus
achtienhonderd en dertig in tegenwoordigheid van
Arend Westerveld deurwaarder woonachtig te
Terborg en Lambertus Heijster blaauwverver woonachtig
te Sillevold getuigen hiertoe opzettelijk verzogt.
En na gedane voorlezing hebben de verkoopers benevens de
gemelde  getuigen met  den notaris geteekend de tegenwoor-
dige minute welke in het bezit en onder de bewaring van
den notaris gebleven is, hebbende den aankooper Jan
Hendrik Aalbers op aanvrage om te teekenen ver-
klaard niet te kunnen schrijven

Handtekeningen: A kwak  H. Kuierij en 3 overige handtekeningen

Geregistreerd  te Terborgh den derden January
1800  en dertig deel vijftien folio
zeven ??? ??? vijf en zes houdende
een blad, een renvooi.  Ontvangen
achttien gulden regt, makende met de
Vijf en dertig opcenten achttien gulden
negentig cent??

Gezien de Com. Ebbenhout


F 18.90 geexpedieert

Vijf diverse handtekeningen

Noot:

In deze acte wordt de verkoop van het huis van Antonij Kwak bevestigd aan Jan Hendrik Aalbers voor de som van fl 250.00. In de huidige waarde is dat ongeveer € 2394.00. Af te betalen in jaarlijkse termijnen van fl. 50.00. Steeds te voldoen op de 8e juni van de komende jaren. 


Daarbij bedingt Antonij dat ze in het huis een kamer blijven huren met bovenliggende zolder. Verder claimt hij het recht op de helft van het dreefje Hofland aan de kant van de pastorie . Een drift of dreef is een weg waarlangs men een kudde vee dreef van het dorp naar het open veld.  Ook claimt hij de helft van de boomvruchten die in het bijbehorende hofje geoogst kunnen worden. Dat alles tegen een jaarlijkse huursom van fl. 10.00. In huidige waarde circa € 95.75.


Het is niet bekend hoelang Antonij en Hendrina in voornoemde kamer zijn blijven wonen. Niet echt lang, hooguit 2,5 jaar, want Antonij overleed op 27 november 1832 in Varsseveld op het adres Wijk B 113.


Wheere: Akker of omliggend land

Onentgeltelijk: Niet ongeldig te maken = eeuwig

Dreefje: Stukje niet openbare weg door wei- of bouwland


Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved