Koopacte Germania

Hieronder de koopacte van Adlerhof, hotel Germania in Winterswijk

In het witte huis, midden achter, had de Coöperatieve Middenstands Spaar- en Credietbank een kantoor in het huis van notaris Mensink te Aalten.

In die tijd had Kwak nog geen auto dus is hij waarschijnlijk op de fiets naar Aalten vertrokken.

 No 1870                                                           1916

Heden den vijftienden Augustus negentien honderd
zestien
Verscheen voor mij Jan Hendrik Willem Mensink notaris te
Aalten in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen
de heer Johannes Gerhard Kwak, logementhouder wonen
de te Winterswijk
die verklaarde wegens ter leen ontvangen geld schuldig
te zijn aan de Coöperatieve Middenstands Spaar- en
Credietbank te Aalten, gevestigd te Aalten
Eene som van Elf duizend gulden.    f 11000.00
Waarvan hij aanneemt en zich verbindt te rekenen van
af heden jaarlijks op den een en dertigsten December voor de
eerste maal een en dertig December aanstaande ene ren
te te betalen gerekend tegen vier en een half en zoo niet
voor of op den verschijndag voldaan dan tegen vijf ten
honderd in het jaar, behoudende het bestuur der bank zich
het recht voor den rentevoet te wijzigen

De comparant verklaarde terzake dezer geldlening met
het bestuur der bank te zijn overeengekomen, als volgt:
het schuldig beleden kapitaal zal te allen tijde geheel of
gedeeltelijk kunnen worden afgelost en het verschuldigde
zal te allen tijde van zijde der bank kunnen worden op
gevorderd één maand na gedane loszegging en het zal te
allentijde zonder voorafgaande opzegging of ???????
stelling dadelijk met de reeds verschenen en het volle loo
pende jaar rente opeischbaar zijn wanneer de rente niet
prompt voor of op den verschijndag wordt betaald, wan
neer het verbondene geheel of ten deele wordt verkocht of
door derden in beslag genomen, wanneer de schulde
naar overlijdt of in staat van faillissement geraakt en in
geval hij de bij deze acte gemaakte bedingen niet na
komt of in strijd daarmede handelt.

Alle betalingen der bank zullen moeten geschieden aan
handen van den boekhouder der bank te haren kantore
Tot meerdere zekerheid voor de teruggaaf der hoofdsom en
de betaling van renten en kosten, verleent de comparant
recht van hypotheek op:

Huizen, schuren, erven, kegelbaan, voetpad, weiland
bosch en grasland gelegen te Winterswijk, Kadastraal be
kend gemeente Winterswijk Sectie J, nommers 1991, 5106
5107 en Sectie K nummers 2152 en 2225 samen groot
Zeven en vijftig are dertien centiare.

Door het bestuur van voormelde bank is bedongen, waar
in door den comparant wordt toegestemd:

     1. Dat het verbondene zonder schriftelijke toestemming
         van voormeld bestuur niet mag worden verhuurd, in
         gebruik of genot afgestaan en dat de schuldenaar in geen
         geval eenige vooruitbetaling van huurpenningen of ver
         goeding voor afstand in gebruik of genot mag bedin
         gen noch ontvangen en nimmer daarover ten behoe
         ve van derden mag beschikken.

     2. Dat bij vrijwillige verkooping van het verbondene
         geen hypotheek ???????? zal mogen plaats hebben

     3. dat de verbondene gebouwen in een soliede brand
         waarborg maarschappij tegen brandschade moet
         verzekerd gehouden worden, waarvan de schuldenaar

         tekens bij de betaling der rente door vertoon
         der kwitantie van premie zal moeten kun
         nen doen blijken en dat in geval van brand
         schade de verzekeringspenningen aan de schuldeischeres
         binnen één maand na den brand haar verlangen daar
         toe te kennen geeft.
         Van dit beding moet aanteekeing op de polis geschieden
         en deze vervolgens de schuldeischeres worden ter hand ge
         steld

     4. dat bij gebreke van behoorlijke voldoening van hoofdsom
         of rente de schuldeischeres onherroepelijk zal zijn gemach
         tigd het verbondene te doen verkoopen overeenkomstig ar
         tikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek teneinde uit de op
         brengst haar tegoed met de kosten te verhalen

    5. dat de schuldenaar in gebreke zal zijn door de daad zel
        ve of het enkel termijnsverloop zonder door eenige gerechte
        lijke acte in verzuim te zijn gesteld.
        Alle kosten en rechten zonder uitzondering op deze acte en
        hare uitvoering nu of in het vervolg vallende komen ten
        laste van de schuldenaar.


Mede is verschenen Herman Zonnenberg, klerk wonen
de te Aalten, die verklaarde vorenstaande Hypotheekstuk
king onder den voormelde vader wonenden en bepalingen ten


Tekst in de kantlijn. Correctie van de rode tekst:

Schuldbekentenis met de gestelde zekerheid en hare


behoeve van voormelde bank aan te nemen.

De verschenen personen aan mij bekend, kiezen voor
de tenuitvoerlegging dezer algemeen domicilie ten kantore
van de bewaarder dezer minute.


goedgekeurd op de eerste bladzijde in regel drie en dertig de door
haling van twee woorden en op de tweede bladzijde in regels vier
en twintig en vijf en twintig de doorhaling van zes woorden en de in
de plaatsstelling van de zeven woorden “schuldbekentenis met de ge
stelde zekerheid en hares”.


Waarvan Acte in Minute!


Verleden te Aalten ten dages in het hoofd dezer acte ver
meld in tegenwoordigheid van Barend Kluvers, winkelier
en David Kluvers, bakker beide wonende te Aalten als
getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is dezer acte door de ver
schenen personen, de getuigen en mij ondertekend.


J.G. Kwak
H. Zonneberg
B. Kluvers
D. Kluvers
                                              J. Mensink

Bovenstaande acte heb ik zo goed mogelijk weergegeven. Dat valt niet altijd mee vanwege de matige kwaliteit van het document en de gebruikte schrijfwijze.


Opvallend zijn  de volgende zaken:

1. Waarom ging Kwak naar Aalten voor een hypotheek, waren er in Winterswijk geen banken? De reden heb ik nergens kunnen ontdekken.

2. Fl. 11000.00 was een meer dan fors bedrag in die tijd. De tegenwaarde bedraagt fl. 231 020.74 (€ 104 832.64) in het jaar 2018.

3. De hele ris aan bepalingen die door de notaris worden aangegeven.

4. De verschuldigde rente en aflossing wordt jaarlijks in plaats van maandelijks afgerekend zoals tegenwoordig gebruikelijk.

5. De vreemde afkortingen aan het einde van verschillende zinnen.

6. Rood zegel "zegelrecht met opcenten", links boven. Betreffende de betaling van fl 50.00 voor de actekosten.

7. Onder aan de acte worden de correcties in de acte nog eens weergegeven. 


Noot: Rode passages zijn op het originele document doorgestreept en rode ?????? zijn niet herkende woorden.

Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved